444 82 99     programyazilimprogram.com
E-Fatura Mevzuatı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

HIZLI MENÜ

E-Fatura Mevzuatı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1.E-Fatura üzerinde merkez-Şube ayrımı nasıl gösterilebilir?

Düzenlenen faturada merkez/şube ayrımının yapılabilmesi mümkün olup, portal kullanıcıları için manuel giriş yapılması gerekiyorsa fatura alıcısı veya göndericisi kısmının ad - soyad/ünvan bölümüne merkez ya da şube olduğu bilgisi girilebilecek ve ilgili şube veya merkezin adres bilgileri eklenebilecektir. Ancak  fatura  düzenlenirken  portal  kullanıcısı  olduğu  halde  manuel  giriş  yapmayıp  yükleme  modülü kullanılıyorsa veya kullanıcı tarafından entegrasyon veya özel entegrasyon yöntemlerinden biri seçilmişse merkez/şube ayrımının gösterilebileceği alan "UBL-TR Ortak Elemanlar" Teknik Klavuzunda belirtilmiş

olup, buna göre Kılavuzun 2.2.20 Party bölümünde açıklandığı gibi "AgentParty" alanına ilgili şubenin bilgileri girilebilecektir.

2.E-Fatura sistemine kayıtlı kullanıcı perakende satış fişi/ödeme kaydedici cihaz fişi kullanabilir mi?

VUK  167  Sıra  No’lu  Genel  Tebliği  uyarınca  fatura  kullanmaları  zorunlu  bulunanların  fatura  yerine perakende  satış  fişi  kullanmaları  durumunda,  bu  kişiler  açısından  perakende  satış  fişleri  geçerli

olmayacaktır.  Ancak,  Vergi  Usul  Kanunu’nun  mükerrer  257’nci  maddesinin  Maliye  Bakanlığı’na  verdiği  yetkiye dayanılarak yayımlanan VUK 204 Sıra No’lu Genel Tebliği ile, mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak  iş  yerlerinde  kullanılmak  ve  tüketilmek  amacıyla  satın  aldıkları  (kırtasiye,  büro  ve  temizlik malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen kanuni haddi aşmayan diğer bir anlatımla,  perakende  satış  fişi  (veya  yazar  kasa  fişi)  düzenleme  sınırları  içinde  kalan  mal  ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi uygun görülmüştür. İşletmenin tüketimi dışında, satışa konu olacak mal ve hizmetlerin alımlarında ise bedeli ne olursa olsun fatura alınması, defterlere faturalara dayanılarak kayıt yapılması gerekmektedir. Buna göre, e-fatura sistemine kayıtlı bir şirketin, e-fatura sistemine kayıtlı diğer firmalardan işyerinde kullanmak ve tüketmek amacıyla satın aldığı (Kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri gibi) ve fatura kullanma sınırının altında kalan alımlarını, perakende satış fişi veya ödeme kaydedici cihaz fişi ile belgelendirmesi mümkün bulunmaktadır.

3.E-Faturada sehven bir sıra numarası atlanmış ve o numaraya hiç fatura kesilmemesi halinde nasıl bir işlem yapılmalıdır?

e-fatura uygulaması kağıt faturanın tabi olduğu hükümlere tabidir. Buna göre e-Fatura uygulamasında her seri kendi içerisinde müteselsil sıraya uygun olarak düzenleneceğinden, atlayan faturalara ilişkin olarak;

* Yazılımınızın imkan vermesi halinde atlanılan numaralara iptal kaydı düşülmelidir.

*Bağlı bulunulan Vergi Dairesi Müdürlüğüne dilekçe ile izahatte bulunulması gerekmektedir.

Yeni düzenlenecek faturalar aynı seri numarası kullanılarak en son kesilen fatura numarasından sıra atlamadan ve atlanılan sıra numaraları kullanılmadan devam edilmelidir.

4.E-fatura düzenlerken dövizli faturada bedelin Türk Lirası karşılığı gösterilmeli midir?

e-fatura kağıt faturanın tabi olduğu kurallara tabidir. Buna göre Vergi Usul Kanunu’nun 215/2-a maddesinde; “Kayıt  ve  belgelerde  Türk  para  birimi  kullanılır.  Belgeler,  Türk  parası  karşılığı  gösterilmek  şartıyla, yabancı para birimine göre de düzenlenebilir. Şu kadar ki yurt dışındaki müşteriler adına düzenlenen belgelerde Türk parası karşılığı gösterilme şartı aranmaz.” hükmü yer almakta olup buna göre faturanız düzenlenmelidir.

5.E-Fatura yerine kağıt fatura düzenlenmesinin hükmü nedir?

397 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğine değişiklik getiren 447 sıra nolu VUK  Genel Tebliğinin yürürlüğe girmesiyle " ..kağıt faturanın hiçbir hükmü yoktur.." ifadesi kaldırılmıştır. Bununla ifade "Elektronik fatura

uygulamasına  dâhil  olan  mükelleflerin  elektronik  fatura  uygulamasına  kayıtlı  olan  diğer mükelleflere

düzenleyecekleri faturaların elektronik fatura olması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanacaktır." şekline dönüşmüştür. Buna göre kağıt fatura mali açıdan geçerli bir belge olmakla birlikte e-fatura kullanıcılarının birbirine e-fatura düzenlemesi gerektiğinden VUK ceza hükümleri (353/I) uygulanabilecektir.

6.Serbest meslek makbuzunu da efatura uygulaması içinde mi düzenlenmelidir?

e-Fatura, e-Fatura kayıtlı kullanıcıları arasında kullanılması gerekmekle birlikte bu kural fatura belgesi düzenlendiği durumlarda geçerlidir. Yani fatura harici diğer belgeler (mevzuatta fatura yerine geçen belge olarak değerlendirilmiş olsa bile) kağıt ortamında düzenlenip gönderilmeye devam edecektir.

7.İstisna uygulanmadığı halde fatura tipi "İSTİSNA" olarak düzenlenip gönderilmiş fatura bu Şekilde kayıtlara alınabilir mi?

İstisna, ihraç kayıtlı, özel matrah gibi fatura tipleri e-Fatura UBL-TR yeni versiyona geçiş ile birlikte öngörülmüş fatura tipleridir. mevzuatsal olarak bu faturaların ilgili tipleri seçilerek oluşturulması gerektiği konusunda herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte teknik anlamda takip için standart tiplerin seçilmesi uygundur.  Bu  nedenle  söz  konusu  fatura  tabi  olduğu  Vergi  Kanunu  Hükümlerine  uygun  olarak düzenlenmiş olmak kaydıyla yasal defter ve kayıtlar alınabilecektir.

8.Akaryakıt pompalarından çıkan ÖKC fişleri eFaturaya dönüştürülmeli mi?

68 Seri No.lu Ödeme Kaydedici Cihaz Genel Tebliğinde yapılan açıklama uyarınca, taşıt tanıma, müşteri tanıma veya özel anlaşmalara dayanılarak yapılan akaryakıt satışları ile ilgili olarak bilahare ayrıca fatura

düzenleneceği için bu tür satışlarda her iki tarafın da e-Fatura kullanıcısı olması halinde e-fatura uygulaması kapsamında fatura düzenlenmesi gerektiği Taşıt tanıma, müşteri tanıma veya özel anlaşmalara dayanılarak yapılan satışlar dışında, taşıtlara yapılan ve akaryakıt pompalarına bağlı ÖKC’ lerden otomatik olarak çıkan (plaka numarası ihtiva eden ve fatura yerine geçen) fişlerle belgelenen satışlarda ise toplam tutar fatura düzenleme tutarının altında veya üstünde olsa dahi ayrıca e-Fatura düzenlenmeyeceği ve bu satışlara ait ÖKC fişlerinin fatura yerine geçen belge olarak kabul edileceği tabiidir.

9.E-Faturaya süresinde geçmeme ve süresinde başvuru yapılmamasının cezai yükümlülüğü nedir?

İlgili mevzuat biriminin verdiği bilgiye göre mükellefin ;

“*Süresinde e-faturaya dahil olunmaması halinde mükerrer 355.md uyarınca özel usulsüzlük cezasını

gerektirir.

*Süresinde başvuru yapmama 352/7. Bendi…> 2.derece usulsüzlük cezasını gerektirir.

* Hem süresinde başvuru yapmayıp, hem de süresinde e-faturaya geçmeme durumunda usulsüzlük ve özel usulsüzlük ayrı ayrı kesilir.” Denilmektedir.

Bununla birlikte Başkanlığımız VUK hükümlerinde değişiklik yapılarak caydırıcı ve ağırlaştırılmış cezalar için kanun teklifi hazırlamış bulunmaktadır.

10.E-Fatura sisteminde fatura tarihi intaç tarihine göre düzeltilebilir mi?

İhracatta fatura tarihi ile intaç tarihi arasında zaman farkı oluşabilmektedir. Bu durum fatura üzerinde düzeltme  yapılmasını  gerektiren  bir  durum  değildir.  İntaç  tarihi  yasal  kayıtlar,  beyan  ve  bildirimler

açısından   önemli   olup   fatura   üzerinde   düzeltme   yapılmasını   gerektirmemektedir.   Ancak   saha uygulamalarında muhasebe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken düzelme kayıtlarından ziyade hatalı bir şekilde fatura üzerinde değişiklik yapıldığı görülmektedir. Vergi daireleri intaç tarihi sarkması durumunu göz önünde bulundurarak işlem yapmaktadır.

11.E-Fatura kesilmesi gerekirken kağıt fatura kesilmiş olması durumunda bu kağıt faturanın KDV indiriminde kullanılması KDV iadesini engeller mi?

e-Fatura kullanıcılarının birbirlerine e-fatura düzenlemesi zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler VUK ceza hükümlerine tabidir. Mevzuat birimlerinden alınan görüşler doğrultusunda düzenlenen kağıt faturaların kdv ve gider indiriminde kullanılabileceği kabul edilmişse de e-fatura yerine

kağıt fatura düzenlemenin 213 Sayılı VUK kapsamında cezai sorumluluğu bulunmaktadır.

12.Dahilde işleme izin belgesi kapsamında düzenlediğim efaturalar, fatura üzerinde ait olduğu DİİB numarası bulunmadığı gerekçesiyle GTB ya da Ekonomi Bakanlığı tarafından kabul edilmemektedir. Nasıl bir yol izlemeliyim?

Portal yöntemini kullanıyorsanız manuel girişte DİİB NO kısmını yazabilmeniz için faturanın açıklama (not) alanı kullanılabilir. Bunun dışında portal yöntemi kullanıcıları fatura yükleme modülü aracılığıyla veya entegrasyon /özel entegrasyon yöntemlerinden biri seçilerek de UBL-TR içinde; Delivery/Shipment/TransportHandlingUnit altında aşağıdaki gibi belirtilebilir.

“<cac:CustomsDeclaration>

<cbc:ID

schemeID="DIIB">dahilde işleme izin belge numarası buraya yazılacak</cbc:ID>

</cac:CustomsDeclaration>”

 

Eğer faturanız düzenlenip gönderildiyse tarafların karşılıklı olarak verecekleri dilekçeye istinaden faturanız

istisnai bir uygulama olarak birimimizce başarısız fatura koduna çekilebilir ve aynı fatura tekrar düzenlenebilir. (Öncelikle Ekonomi Bakanlığına bir dilekçe ile başvurulması ve ilgili Bakanlığın uygun görmesi üzerine bize durumu iletmesi gerekmektedir. )

13.İhracat efaturalarının fiili çıkış tarihi fatura tarihi olarak değiştirilmeli mi? KDV raporlarında hata verir mi?

Fatura tarihi ile gümrük beyannamesinin kapanış tarihinin aynı tarih olması mümkün değildir. Gümrük işlemleri için önce fatura düzenlenmektedir ve bu faturaya istinaden gümrük beyannamesi açılmaktadır. Sonra malın fiili çıkış işlemi yapılıyor ve gümrük beyannamesi kapatılıyor.

GİB ihracat tarihi olarak söz konusu malların Türkiye gümrük bölgesinden çıktığı tarihi (İntaç Tarihi) baz

almaktadır. Bu dönem beyannamesinde ihracat olarak beyan edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, esas olan fatura tarihinin gümrük beyannamesi kapanış tarihinden önce olmasıdır. İstisnai durumlarda aynı gün de olabilir. Ama böyle bir zorunluluk yoktur. Ayrıca fatura tarihinin intaç tarihinden önce olması KDVİRA raporlarında da hata verecek bir durum değildir.

14.İhracat efaturalarının fiili çıkış tarihine göre muhasebe kayıtlarına işlenmesi nasıl olmalıdır?

Düzenlenmiş olan bir e-faturaya sonradan müdahale edilmesi mümkün bulunmamaktadır. İhracata ilişkin

olarak sonradan ortaya çıkacak kur farkının “kambiyo karı veya zararı” olarak değerlendirilmesi ve yapılacak yevmiye kaydı ile düzeltilmesi gerekmektedir. Konu, muhasebe uygulamalarına ilişkin olup yapılacak kaydın, 1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve daha sonra bu konuda yayımlanan diğer Tebliğlere göre işlem yapılmasını gerektirmektedir.

15.Portalda ÖKC bilgisi bölümünü hangi durumlarda ve nasıl kullanmam gerekir?

YNÖKC Bilgi fişi bilgilerini portalde girmeniz teknik olarak zorunlu değildir. Ancak YNÖKC kullanan e-

fatura mükelleflerinin mevzuatsal olarak bilgi fişi bilgilerini e-faturada ilgili alanlara doldurmaları gerekmektedir. ÖKC Bilgisine (Fiş tip'e) bir bilgi girilirse sistem diğer alanları da isteyecektir. ÖKC bilgisine hiç bir şey yazılmazsa hata vermeyecektir.  Ancak mevzuatsal olarak YNÖKC kullanan e-fatura kayıtlı kullanıcıları bilgi fişlerinde bulunan Tarih, Fiş No, Z No, YN ÖKC Seri No bilgilerinin fatura üzerine yazacaktır.

16.Portalde özel matrahlı fatura nasıl düzenlenir?

Konuyla ilgili efatura.forum sitemizdeki 27617 no.lu soruyu inceleyiniz

17.Portalde tevkifatlı fatura nasıl düzenlenir?

Konuyla ilgili efatura.forum sitemizdeki 36886 no.lu soruyu inceleyiniz

18.KDV'nin sıfır geçilmesi gereken bir fatura keserken hangi kod seçilmelidir?

İstisna kapsamında bir fatura kesiliyorsa İSTİSNA fatura tipi seçilip KDV Mevzuatında öngörülen istisna türlerinden hangisine göre işlem yapılacaksa ona karşılık gelen kod seçilmelidir. Eğer fatura istisna kapsamında düzenlenen bir fatura değilse SATIŞ fatura tipi seçilip 351 “ İstisna Olmayan Diğer” kodu seçilmelidir.

yukari