444 82 99     programyazilimprogram.com
E-Defter Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

HIZLI MENÜ

E-Defter Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1.Yeni Mali Mühür başvurusunun yapılamaması başvuru sırasında hata alınması halinde ne yapılması gerekiyor?

Nevi  değişikliği,  tür  değişikliği,  birleşme,  kısmi  bölünme,  devir,  mali  mührün  bozulması, kaybolması, süresinin dolması vb. Durumlarda Kamu Sertifikasyon Merkezine (http://www.kamusm.gov.tr/)  online  yeni  mali  mühür  başvurusunda bulunulması  gerekmektedir. Online başvuru esnasında hata alınması halinde;  Öncelikle 444 5 576 nolu telefondan Kamu SM ile irtibata geçerek problemin ne olduğunu iletiniz. Sorun çözülmezse veya sorunun Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) kaynaklı olduğu bilgisi tarafınıza

verilirse; Mersis bilgilerinizi kontrol ediniz. Kontrol edildiğinde "güncel" diyorsa ve bu bilgilerle başvuru

yapmanıza rağmen hata alıyorsanız durum Mersis'in son kullanıcısına gösterdiği bilgilerden FARKLI bilgileri  KamuSM'ye  web  servisle  iletmesinden  kaynaklanmaktadır.  Mersis,  KamuSM'ye  web servisle güncel bilgilerinizi ilettiğinde başvuru yapabilirsiniz. Bunun için Mersis'le görüşerek web servisle güncel bilgilerinizin iletilmesini talep ediniz. Mersis'te kaydı olmayan firmaların bilgileri başvuru sırasında vergi dairesinden alınmaktadır. Vergi dairesindeki yetkili bilgilerini kullanarak ya da vergi dairesindeki yetkili bilgilerinizi güncelleterek başvuruda bulunabilirsiniz.

2.Uyumlu yazılım programı değişikliği halinde ne yapılması gerekiyor?

Bunun  için  Elektronik  imza  araçlarını  (tüzel  kişiler  için  MALİ  MÜHÜR,  gerçek  kişiler  için NİTELİKLİ ELEKTRONİK SERTİFİKA) kullanarak “e-Defter uygulaması”na giriş yapıp, “Bilgi Güncelle” bölümüne tıklayınız. Açılan ekranda yer alan bilgileri güncelleyebilirsiniz. Bu tür bir güncelleme için ayrıca Başkanlığımıza herhangi bir bildirimde bulunulmasına gerek yoktur.

3.e-Defter uygulamasında birden fazla faturanın aynı yevmiye maddesine kaydedilebilir mi?

e-Defter uygulamasında, her bir faturanın ayrı bir yevmiye maddesinde olacak şekilde kaydedilmesi esas olmakla birlikte; faturaların, www.edefter.gov.tr de yayımlanan "e-Defter Uygulama Kılavuzu V1.5" in "18. Belge Tipi (documentType)" bölümünde belirtildiği şekilde gruplandırılarak (alış faturaları, satış faturaları, genel gider faturaları vb.) en fazla 10'ar günlük muhasebe kayıt periyodunun dikkate alınması, en fazla 50 adet faturaya yer verilmesi ve her bir faturanın ait olduğu hesabın altında ayrı ayrı gözükecek şekilde belgenin türü, tarihi ve numarasına yer verilmesi kaydıyla, bir yevmiye maddesi içinde kaydedilmesi mümkün

4.e-fatura ve e-defter uygulamasına kendi isteğiyle(ihtiyari) geçen mükellefin e-fatura uygulamasın devam edip edefter uygulamasından çıkması mümkün müdür?

Gelir İdaresi Başkanlığına yapılacak yazılı başvurunun idarece uygun görülmesi halinde e-Defter uygulamasından çıkmanız mümkün bulunmaktadır.

5.454 Sıra Nolu Tebliğde belirlenen 10 Milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatı nedeniyle e-Fatura ve eDefter uygulamalarına zorunlu olarak dahil olan şirketin, izleyen yıllarda brüt satış hasılatının anılan Tebliğde belirlenen haddin altına düşmesi halinde e-Fatura ve eDefter uygulamalarından çıkması mümkün müdür?

Kendilerine 421 ya da 454 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğleri ile zorunluluk getirilen mükelleflerin ilerleyen dönemlerde zorunluluk kriterlerini kaybetmeleri halinde de uygulamadan çıkmaları mümkün bulunmamaktadır.

6.e-Fatura ve e-Defter uygulamasına kayıtlı şirketin tasfiyeye girmesi halinde e-Fatura ve eDefter uygulamasından çıkması mümkün müdür? Mümkün olmaması halinde tasfiye öncesi ve sonrası defterlerimi nasıl oluşturabilirim?

Tasfiyeye giren şirketin Kamu Sertifikasyon Merkezine yeni Mali Mühür başvurusunda bulunması, yeni mali mühür geldiğinde yeniden e-Defter başvurusunda bulunması, konuya ilişkin bir dilekçeyi ve  ticaret  sicil  gazetesi  fotokopisini  15  gün  içinde  posta  yoluyla  Başkanlığımıza  göndermesi gerekmektedir.

Tasfiye halinde e-Defterin nasıl oluşturulacağı ile ilgili olarak; Forum sitesindeki 52490 numaralı soruya göre işlem yapılması gerekmektedir.

7.e-Fatura ve e-Defter uygulamasına kayıtlı şirket hakkında iflasın açılması halinde e-Fatura ve eDefter uygulamasından çıkması mümkün müdür?

İflas  İdaresince  bir  dilekçe  ve  ekinde  iflasa  ilişkin  belgelerin  posta  yoluyla  Başkanlığımıza gönderilmesi halinde söz konusu şirket hakkında iflasın açıldığı tarih itibarıyla e-Fatura ve e-Defter mükellefiyeti kapatılacaktır.

İzleyen dönemlerde söz konusu şirket hakkında iflas ertelemesi, müflis şirketin yeniden ihyası vb. mahkeme kararları verilmesi veya e-Defter uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan Tebliğlerde belirtilen şartları taşıması halinde yeniden e–Fatura ve e-Defter uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu durum Başkanlıkça takip edilememekte olup, mükellefin tekrar uygulamalara elektronik ortamda başvurması gerekmektedir.

8.e-Deftere başvuru yaptım; ancak onay mailim ulaşmadı. Başvurumun geçerli olup yapılıp yapılmadığını nasıl sorgulayabilirim?

www.edefter.gov.tr den “E-Defter Başvuru Durumu Sorgulama” kısmından başvurunuzun gerçekleşip gerçekleşmediğini öğrenebilirsiniz. Başvuru sonucunuzu göremediğiniz takdirde tekrar başvuru yapmanız gerekmektedir.

9.1.Sınıf tüccar (bilanço esasına göre defter tutan) iken 2. Sınıfa  (işletme hesabı esasına göre defter tutan) geçen firma eFatura ve e-Defter uygulamalarından çıkabilir mi?

Sınıf değiştirilmesi nedeniyle e-Fatura uygulamasından çıkmak mümkün değildir. Sınıf değiştirilmesi nedeniyle e-Defter uygulamasından çıkmak mümkündür. Çünkü mevcut durumda yalnızca bilanço esasına göre tutulan defterlerden yevmiye ve kebir defterinin e-Defter olarak tutulmasına imkan verilmektedir. Durumu tevsik edici belgeler ile Başkanlığımıza başvurulması halinde e-Defter mükellefiyeti kapatılacaktır.

10.Limited şirket iken nevi değişikliğine gidilerek anonim şirket olan firmanın ne yapması gerekmektedir?

Yapılacak işlemlerle ilgili olarak Forum sitesindeki 52445 numaralı soruya bakınız.

11.Nevi değişikliği nedeniyle yeni mali mühürle yeniden e-Defter başvurusu yaptığımda tescil tarihinden ileri bir tarih veriyor tescil tarihini seçemiyorum?

Yeni mali mühürle yeniden e-Defter başvurusunda bulunulduğunda sistemin verdiği ileri tarihli e-Defter başvuru tarihi seçilmelidir. Sonrasında başvurunun yapıldığı hususunun Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilmesi halinde GİB tarafından söz konusu tarih güncellenerek tescil tarihine çekilmektedir.

12.Unvan değişikliği durumunda yapılması gerekenler nelerdir? Unvan değişikliği durumunda yeniden edefter başvurusunda bulunacak mıyım?

Yapılacak işlemlerle ilgili olarak Forum sitesindeki 52447 numaralı soruya bakınız

13.e-Defteri oluşturup GİB eDefter Uygulamasına ilgili beratı yükledikten sonra yasal yükleme süresi içinde e-Defterde hata olduğunun (yevmiye kayıtlarında eksiklik, yanlışlık vb.) fark edilmesi halinde ne yapılması gerekmektedir?

Mükellefler yasal yükleme süresi içinde Başkanlığımız onaylı yevmiye ve kebir beratlarını “e-Defter Uygulaması”ndan mali mühürle giriş yapmak suretiyle silebilir ve doğru defterlerini yeniden oluşturup beratlarını sisteme yükleyebilirler.

14.Yasal yükleme süresi geçen e-Defterde; alış/satış faturalarının kaydının unutulması, mükerrer veya yanlış yevmiye kaydı vb. olduğunun fark edilmesi durumunda ne yapılması gerekmektedir.

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalar çerçevesinde; mükellef tarafından izleyen ay/aylarda yapılacak ters, yeni veya düzeltme kaydıyla düzeltilmesi gerekmektedir

15.Yasal yükleme süresi geçen e-Defterlerde hatanın (muhasebe programı veya uyumlu yazılım programı kaynaklı eksik veya hatalı veri girişleri, açılış veya kapanış kayıtlarının unutulması, yevmiye ve kebir defterlerinin boş olarak oluşturulması vb.) Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre yapılacak kayıtlarla izleyen ay veya aylarda düzeltilebilmesinin mümkün olmadığı durumda ne yapılması gerekmektedir.

Yasal   yükleme   süresi   geçen   dönemlere   ilişkin   berat   silme   talepleri   Başkanlığımızca

değerlendirilmekte ve uygun bulunanlar Başkanlığımızca silinerek; mükelleflerin doğru defterleri

oluşturmalarına  ve  söz  konusu  defterlere  ilişkin  beratları  e-Defter  uygulamasına  yüklemeleri

sağlanmaktadır. Başkanlıkça istenen belgeler ile ilgili olarak Forum sitesindeki 52478 numaralı soruya bakınız.

16.Mükelleflerin bilgisayar sistemlerinde muhafaza etmiş oldukları e-Defter ve beratlarının siber saldırı, virüs vb. nedenlerle zarar görmesi halinde ne yapılması gerekmektedir.

Yapılacak işlemlerle ilgili olarak Forum sitesindeki 52479 numaralı soruya bakınız.

17.e-Defter başvurusunu iptal edebilir miyim?

Zorunluluk kapsamında olan mükelleflerin başvurularını iptal etmeleri mümkün değildir. Gönüllü olarak e-defter uygulamasına geçen mükellefler ise, iptal için Gelir İdaresi Başkanlığına durumu anlatan bir dilekçeyi Maliye Bakanlığı Ek Hizmet Binası Yeni Ziraat Mahallesi, No:16 06110 Altındağ/ANKARA adresine göndermeleri gerekmektedir

18.e-Deftere başvuru bilgilerimi nasıl değiştirebilirim?

Online  yapılan  başvuru  bilgilerinde  sehven  yapılan  yanlışlıkların  düzeltilmesinde  yapılası gerekenler:

- Unvanın veya ticaret sicil bilgisi alanlarından bir veya birkaçının yanlış yazılması halinde durumu anlatan ve ekinde ticaret sicil gazetesi bulunan dilekçe ile Başkanlığımıza başvurdu bulunulması gerekmektedir.

- Adres, iletişim bilgisi, irtibat kişisi, web adresi, uyumlu yazılım gibi bilgilerde yapılan sehven yanlışlar için de durumu anlatan dilekçe ile Başkanlığımıza başvurdu bulunulması gerekmektedir. Bu dilekçeler Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I)?e hitaben hazırlanmalıdır.

19.Firmalar şubeleri için de elektronik defter uygulamasına başvuru yapmalı mıdır?

Hayır. Firmalar e-Defter uygulamasına vergi kimlik numarası üzerinden başvuru yapmaktadır. Başvurunun ardından firmalar, tercih ettikleri uyumlu yazılım programları vasıtasıyla merkez ve şube

olmak üzere ayrı ayrı defter ve beratlarını oluşturabilirler.

20.e-Defter uygulamasına geçişten önceki dönemlere ait kağıt defterlerin Kapanış tasdikleri nasıl ve hangi sürelerde yapılmalıdır?

Eğer Hesap dönemi başlangıcında e-Defter uygulamasına başlandıysa, önceki hesap dönemine ait kâğıt  defterlerin  kapanış  tasdiki,  Türk  Ticaret  Kanununa  göre  belirtilen  yasal  süreler  içerisinde yapılmalıdır. Bu süre Türk Ticaret Kanununda “izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar” şeklinde belirtilmiştir. Eğer Hesap dönemi içerisinde e-Defter uygulamasına başlandıysa, başladıkları tarihi izleyen bir aylık süre içerisinde eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır.

21.Mali mührümüzün süresi doldu, yeni mali mühür için Kamu Sertifikasyon Merkezine başvuruda bulunduk ancak yeni mali mühür berat gönderme süresi geçtikten sonra tarafımıza ulaşacak; bu durumun mücbir sebep kapsamında değerlendirilebilir mi veya berat göndermek için tarafımıza ek süre verilebilir mi?

Mali mührün süresinin dolması ve yeni mali mührün zamanında edinilememesi nedeniyle beratların e-Defter sistemine kanuni süresinde gönderilememesinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü veya 17 inci maddeleri kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Ancak konuya ilişkin olarak www.edefter.gov.tr internet sitesinde yayımlanan 20.10.2016 tarihli duyuruda istenilen evrakların (Yeni mali mühür için Kamu SM'ye yapılan başvuruya ilişkin form, mali mühür bedelinin ödendiğini gösterir dekont ve mali mührün tarafınıza teslim edildiği tarihi gösterir belge) tamamlanarak bir dilekçe ekinde Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilmesi; söz konusu evrakların  birer  örneğinin  ise  yetkili  makamlarca  talep  edilmesi  halinde  ibraz  edilmek  üzere tarafınızca muhafaza edilmesi gerekmektedir.

22.Kanuni süresinden sonra e-Defter gönderebiliyor muyuz?

Kanuni süresinden sonrada e-Defter beratları GİB e-Defter sistemine yüklenebilir. Hesap dönemi içinde e-Defter dönemlerinde müteselsilik kontrolü yapılmaktadır. Bu nedenle berat yüklenirken önceki dönem beratlarının da tam ve eksiksiz yüklendiğinden emin olunuz.

23.Kamu Sertifikasyon Merkezine online mali mühür başvurusu yapamayan, şirketi temsile yetkili olan kişilerin yabancı uyruklu olduğu kurumlar (%100 yabancı ortaklı kurumlar), Adi Ortaklıklar, Kooperatifler, Fonlar, OSB ve Kollektif Şirketlerin ne yapması gerekmektedir?

Bu durumdaki mükelleflerin başvuruları kağıt oramda posta yoluyla Başkanlığımızca alınmakta ve elektronik ortamda KamuSM?ye iletilmektedir. Başkanlığımızca talep edilen belgeler ile ilgili olarak Forum sitesindeki 25572 numaralı soruya bakınız.

24.Mali mühür, e-Defter ve eFatura uygulamalarına başvuru nasıl yapılır?

Başvuru işlemleri hakkında detaylı bilgi için Forum sitesindeki 24088 numaralı soruya bakınız.

25.Hesap dönemi içinde eDefter tutmaya başlanabilir mi?

Evet.  Ancak  hesap  dönemi  veya  takvim  yılı  içerinde  elektronik  defter  tutmaya  başlayanlar, başladıkları tarihi izleyen bir aylık süre içerisinde kağıt ortamda tuttukları defterlerine kapanış tasdiki yaptırmaları gerekmektedir.

26.e-Defter beratı gönderme süresinin son günü hafta sonuna denk geliyor? Süre izleyen ilk iş gününe uzar mı?

213 Sayılı VUK?un sürelerin hesaplanmasına ilişkin hükümleri e-Defter uygulaması içinde geçerli olduğundan izleyen ilk iş gününün sonuna kadar berat yükleme süreleri uzamaktadır. Bunun için mükelleflerce bir başvuru yapılmasına gerek olmadığı gibi Başkanlıkça da bir duyuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

27.e-Arşiv uygulamasına dahil olan şirketin e-Defter uygulamasına da geçmesi gerekir mi?

e-Defter uygulamasına geçmesi gereken mükelleflerin kapsamın 421 ve 454 nolu VUK Genel Tebliğleri ile belirlenmiş olup, 433 ve 464 nolu VUK Genel Tebliğleri kapsamında e-Arşiv uygulamasına geçen mükelleflerin ayrıca e-Defter uygulamasına geçme zorunlulukları bulunmamaktadır.

28.e-Defter beratının GİB sistemine yüklenmesi esnasında ilgili ay başlangıç yevmiye madde numarası ile bir önceki ay yevmiye bitiş numarasının uyumsuz olduğu, müteselsil devam etmediği şeklinde uyarı alınması ve beratın yüklenememesi halinde ne yapılması gerekmektedir?

Yevmiye  madde  numaralarının  müteselsilliği  kanuni  bir  gereklilik  olmakla  beraber;  e-Defter uygulamasına berat yüklenirken GİB sistemi yevmiye madde numaralarının müteselsilliğine ilişkin bir  kontrol  yapmamaktadır.  Sorun,  kullanmış  olduğunuz  uyumlu  yazılım  programı  kaynaklıdır. Uyumlu yazılımcınız ile irtibata geçip söz konusu kontrolün kaldırılmasını talep ediniz.                                                                                                                 Ayrıca, yevmiye madde numaralarının müteselsil devam etmediği hususunun berat yükleme süresi

geçtikten  sonra  fark  edilmesi  ve  ilgili  mükelleflerin,  e-defterin  silinmesi  ilişkin  talepleri

Başkanlığımızca kabul görmemektedir.

29.e-Defter uygulamasında teknik sorularımı nereye iletmeliyim?

Mükelleflerimize daha iyi hizmet vermek adına telefon ile destek verilmemektedir. Bu nedenle mükelleflerimizin Vergi kimlik numarası, unvan, yaşanan problemin ne olduğunun yazılması ve varsa ekran görüntüsünün eklenerek Forum sitesinden sorulması ya da edefter@gelirler.gov.tr e-posta hesabına iletilmesi gerekmektedir.

30.İhracat faturasının, çeşitli nedenlerle(gümrükteki, gecikmeler, aksaklıklar, ilgili dönem berat gönderme süresinin geçmiş olması, yanlış döneme kayıt vb.) ait olduğu döneme kaydedilmemesi nedeniyle KDV iade sürecinde problem yaşayan mükelleflerin söz konusu faturayı ait olduğu döneme kaydedebilmesi için nasıl bir yol izlemesi gerekmektedir?

Konunun çözümü için mükelleflerimizi Forum sitesindeki 52478 numaralı sorunun cevabına göre hareket etmeleri gerekmektedir.

31.Fatura, çek, senet, navlun, serbest meslek makbuzu vb. belge tipleri elektronik defter uygulamasında, nasıl kaydedilecektir?

e-Defter uygulaması, kağıt ortamında tutulan defterin elektronik ortama alınmış şekli olup; iki defter arasında muhasebesel anlamda herhangi bir fark bulunmamaktadır. Dolayısıyla yapılacak kaydın, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre yapılması gerekmektedir. Tereddüt   halinde;   www.edefter.gov.tr   internet   sitesinde   yayımlanan   "e-Defter   Uygulama Kılavuzu”na bakılabilir.

32.E-defter beratlarını yüklemek için “e-Defter uygulaması”na girişte aşağıdaki hataları alıyorum ne yapmalıyım?  Elektronik imza atılırken hata oluştu. Akıllı kartınızın bilgisayarınıza takılı olduğundan ve imza atmak için yetki probleminiz olmadığından emin olup tekrar deneyiniz.

Bu tür hatalar alan mükelleflerin Forum sitesindeki 52525 numaralı sorunun cevabına göre işlem tesis etmeleri gerekmektedir.

33.E-Deftere başvuru yaparken ekran donuyor, bekletiyor, başvuruyu gerçekleştiremiyorum. Ne yapmalıyım?

Bu tür hatalar alan mükelleflerin Forum sitesindeki 52529 numaralı sorunun cevabına göre işlem tesis etmeleri gerekmektedir.

 

yukari